e-rejestracja e-rejestracja

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
ul. Kościuszki 68
32-800 Brzesko

Przetargi 2021

Drukuj artykuł This page as PDF

Data ogłoszeniaTermin składania ofertyopis przedmiotuAktualny status procesu
26.02.202115.03.2021Zadanie realizowane na podstawie „Umowy o Partnerstwie” na rzecz wspólnej realizacji Projektu pn. „ Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2” planowanego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9,.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie, zawarta na podstawie art.33 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U.2018 poz.1431, ze zm) w związku z ogłoszonym w dniu 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 a co za tym koniecznością podjęcia wszelkich działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa, zawarta w dniu 04 listopada 2020.
Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, wartość zamówienia nie przekracza kwot, o których mowa w art. 3 ustawy Pzp., na realizację robót budowlanych w ramach zadania:
„Instalacje tlenowe, powietrzne, próżniowe”, Ogłoszenie, SWZ+załączniki
trwa
25.02.202109.03.2021Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na usługę " Wykonanie projektu budowlanego modernizacji pomieszczeń przychodni na parterze oraz I pietrze w bloku C
Ogłoszenie, Załączniki
trwa
25.02.202108.03.2021Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp dostawa - Środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
Ogłoszenie , Załączniki
trwa
24.02.202130.03.2021Przetarg nieograniczony na dostawę " Różnych urządzeń i produktów medycznych"- sprzętu jednorazowego użytku,
Ogłoszenie, Załączniki
trwa
23.02.202103.03.2021Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp dostawa Produktów mleczarskich oraz produktów głęboko mrożonych
Ogłoszenie , Załączniki
trwa
19.02.2021.26.02.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich: w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
19.02.202126.02.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich lub położnej: w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym z Pododdziałem Noworodkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
18.02.2021 25.02.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnień
2) w Poradni Leczenia Uzależnień
3) w Poradni Zdrowia Psychicznego
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
18.02.202125.02.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale urologicznym połączone z pełnieniem funkcji Zastępcy Lekarza Kierującego Oddziałem Urologicznym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
18.02.202126.02.2021Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp dostawa Różnych produktów spożywczych.
Ogłoszenie ,Załączniki , odp nr 1 , odp nr 2 , odp nr 3 , Informacja w oparciu o art.222 ust.4 ustawy Pzp. , Informacja z otwarcia ofert
trwa
18.02.202103.03.2021Zapytanie ofertowe na " Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK),
Ogłoszenie, Załączniki, Odp-1,Zał-1 zmiana, Odp-2
trwa
17.02.202119.02.2021Zadanie realizowane na podstawie umowy nr: 9/WI/2020 zawartej pomiędzy Wojewodą Małopolskim, a Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Brzesku.
Zaproszenie do składania ofert na realizację robót budowlanych w ramach zadania:
„Rozbudowa instalacji gazów medycznych”, zadanie realizowane jest w oparciu o art. 46c ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1845 z późn. zm.) w zw. z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.),
Zaproszenie do składania ofert, Załączniki, Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
zakończony
16.02.202124.02.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Oddziale Chorób Wewnętrznych z PK i PG w zakresie programów lekowych
2) w Poradni Reumatologicznej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
15.02.202125.02.2021Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, usługę projektowania pod nazwą " Wykonanie projektu budowlanego modernizacji pomieszczeń przychodni na parterze oraz I piętrze w bloku C",
Ogłoszenie
SWZ z załącznikami, Zał-10-ID, Informacja w oparciu o art. 222 ust. 4 ust. PZP, Zbiorcze zestawienie ofert, Unieważnienie
unieważniony
10.02.202115.03.2021Przetarg nieograniczony na dostawę -Wyrobów diagnostycznych
Ogłoszenie , Załączniki
trwa
09.02.202112.03.2021Przetarg nieograniczony na dostawę- Wyrobów diagnostycznych
Ogłoszenie , Załączniki , odp nr 1 , odp nr 2
trwa
09.02.202112.03.2021Przetarg nieograniczony na dostawę "Środków immunosupresyjnych"
Ogłoszenie, SWZ+załączniki
trwa
04.02.202119.02.2021Zadanie realizowane na podstawie „Umowy o Partnerstwie” na rzecz wspólnej realizacji Projektu pn. „ Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2” planowanego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9,.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie, zawarta na podstawie art.33 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U.2018 poz.1431, ze zm) w związku z ogłoszonym w dniu 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 a co za tym koniecznością podjęcia wszelkich działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa, zawarta w dniu 04 listopada 2020.
Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, wartość zamówienia nie przekracza kwot, o których mowa w art. 3 ustawy Pzp., na realizację robót budowlanych w ramach zadania:
„Instalacje tlenowe, powietrzne, próżniowe”

Ogłoszenie, SWZ+załączniki, Rysunki, Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, Informacja z otwarcia ofert, Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
unieważniony
27.01.202110.02.2021Przetarg ustny na dzierżawę gruntu o powierzchni 20 m 2 z przeznaczeniem na przystanek dla osób ,zlokalizowany w Brzesku przy ulicy Kościuszki 68 tj.
Ogłoszenie , Wynik
zakończony
27.01.2021Plan zamówień na rok 2021,
Plan , Plan zamówień- aktualizacja
26.01.202110.02.2021Zadanie realizowane na podstawie umowy nr: 9/WI/2020 zawartej pomiędzy Wojewodą Małopolskim, a Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Brzesku.
Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, wartość zamówienia nie przekracza kwot, o których mowa w art. 3 ustawy Pzp., na realizację robót budowlanych w ramach zadania:
„Rozbudowa instalacji gazów medycznych”
Ogłoszenie, SWZ + załączniki, Informacja na podst. art. 222 ust. 4 ust. Pzp, Informacja z otwarcia ofert, Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
unieważniony
25.01.202109.02.2021Przetarg ustny na najem część nieruchomości położonej w Brzesku przy ul.Kościuszki 68 o łącznej powierzchni 19 m2 z przeznaczeniem na działalność handlową
Ogłoszenie , Wynik
zakończony
21.01.202128.01.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich lub położnej w Pododdziale Noworodkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Unieważnienie
unieważniony
21.01.202128.01.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Chorób Płuc
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
18.01.202126.01.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Pododdziale Noworodkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
18.01.202125.01.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług technika elektroradiologii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
18.01.202125.01.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług ratownika medycznego
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
18.01.202125.01.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Zespołach Ratownictwa Medycznego
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony

10 lat funkcjonowania Ośrodka Leczenia Uzależnień w SPZOZ w Brzesku

poniedziałek, 1 Marzec 2021

W tym roku mija 10 lat od utworzenia Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia oraz Oddziału Dziennego Terapii Uzależnień w [...]

czytaj dalej

Ustalanie terminu przyjęcia do oddziału

poniedziałek, 22 Luty 2021

W związku z zakazem wstępu osób postronnych do oddziałów szpitalnych, informujemy, że osobiste ustalanie terminu przyjęć do [...]

czytaj dalej

Informacje dla pacjentówWażne

Uprzejmie informujemy, iż obiekt szpitalny jest monitorowany! Regulamin monitoringu wizyjnego w SP ZOZ w Brzesku (pdf)

Administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68 32-800 Brzesko, Monitoring prowadzony jest w celu: poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony dóbr i mienia osób przebywających na terenie szpitala; obejmuje: teren przylegający do budynku wraz z parkingami oraz ciągi komunikacyjne ogólnodostępne wewnątrz budynku SP ZOZ. Regulamin Monitoringu dostępny na stronie internetowej: www.spzoz-brzesko.pl. Więcej informacji uzyskać można telefonicznie: Inspektor ochrony danych Monika Mikołajek-Burek 14 6621270, drogą elektroniczną: m.burek@szpital-brzesko.pl,