e-rejestracja e-rejestracja

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
ul. Kościuszki 68
32-800 Brzesko

Przetargi 2020

Drukuj artykuł This page as PDF

Data ogłoszeniaTermin składania ofertyopis przedmiotuAktualny status procesu
09.07.202012.08.2020Zadanie realizowane jest na rzecz wspólnej realizacji Projektu „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E- administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E- usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zawarta na podstawie art.33 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn.zm.), w dniu 11.06.2018. Umowa o Partnerstwie nr: VIII/145/IS/1498/18.

Przetarg nieograniczony na dostawę -Urządzeń do przesyłu danych
Ogłoszenie , Załączniki
trwa
08.07.202014.07.2020Zapytanie ofertowe na dostawę- Pieczywa świeżego,wyrobów piekarskich i ciastkarskich
Ogłoszenie , zal nr 1 , zal nr 1A , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4
trwa
07.07.202014.07.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Zespołach Ratownictwa Medycznego
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy
trwa
07.07.202010.08.2020Przetarg nieograniczony na dostawę -Różnych produktów leczniczych.
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 JEDZ ,zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 , zal nr 7
trwa
03.07.202016.07.2020Przetarg ustny na najem część nieruchomości położonej w Brzesku przy ul.Kościuszki 68 o łącznej powierzchni 19 m2 z przeznaczeniem na działalność handlową
Ogłoszenie
trwa
02.07.202007.08.2020Zadanie realizowane na podstawie „Umowy o Partnerstwie” na rzecz wspólnej realizacji Projektu pn. „ Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny” planowanego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9,.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie, zawarta na podstawie art.33 ust1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U.2018 poz.1431, ze zm) w związku z ogłoszonym w dniu 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 a co za tym koniecznością podjęcia wszelkich działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa w dniu 04 maj 2020.

Przetarg nieograniczony na dostawę- Urządzeń medycznych
Ogłoszenie , Załączniki
trwa (Tarcza)
01.07.202010.07.2020Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 12. Infrastruktura Społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Umowa nr:RPMP.12.01.03-12-0615/17-00-XVII/216/FE/18 o dofinansowanie Projektu: Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez SP ZOZ w Brzesku poprzez inwestycje w Blok Operacyjny i Pododdział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12, Infrastruktura Społeczna, Działanie12.2 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony Zdrowia o znaczeniu subregionalnym – spr z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawarta w Krakowie w dniu 23.05.2018 r.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Przetarg nieograniczony na dostawę- Lasera holmowego z wyposażeniem
Ogłoszenie , Załączniki, Odp 1, Zbiorcze zestawienie ofert
trwa
30.06.202008.07.2020Postępowanie konkursowe dotyczy realizacji umowy nr RPMP.09.02.01-12-0011/18-00 o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Dziennego Domu Opieki medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1 z Europejskiego Funduszu Społecznego

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badania identyfikacji zakażenia wirusem SARS-COV 2
Ogłoszenie , SWKO , Załącznik 1 , Załączniki 2,3,4 , Załacznik 5 projekt umowy , Wynik
zakończony
29.06.202010.07.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Chirurgii Ogólnej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
29.06.202004.08.2020Zadanie realizowane na podstawie „Umowy o Partnerstwie” na rzecz wspólnej realizacji Projektu pn. „ Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny” planowanego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9,.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie, zawarta na podstawie art.33 ust1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U.2018 poz.1431, ze zm) w związku z ogłoszonym w dniu 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 a co za tym koniecznością podjęcia wszelkich działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa w dniu 04 maj 2020.

Przetarg nieograniczony na dostawę- Urządzeń medycznych
Ogłoszenie , Załączniki
trwa (Tarcza)
26.06.202014.07.2020Zadanie realizowane jest na rzecz wspólnej realizacji Projektu „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E- administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E- usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zawarta na podstawie art.33 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn.zm.), w dniu 11.06.2018. Umowa o Partnerstwie nr: VIII/145/IS/1498/18.

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pod nazwą: „Doposażenie serwerowni w elementy bezpieczeństwa”
Ogłoszenie, Załączniki, Odp.1
trwa (MSIM)
25.06.202029.07.2020Zadanie realizowane na podstawie „Umowy o Partnerstwie” na rzecz wspólnej realizacji Projektu pn. „ Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny” planowanego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9,.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie, zawarta na podstawie art.33 ust1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U.2018 poz.1431, ze zm) w związku z ogłoszonym w dniu 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 a co za tym koniecznością podjęcia wszelkich działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa w dniu 04 maj 2020.

Przetarg nieograniczony na dostawę: "Urządzeń medycznych"
Ogłoszenie, Załączniki, Odp1, Odp 2
trwa (Tarcza)
22.05.202029.06.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
22.06.202030.06.2020Przetarg nieograniczony na dostawę- Środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 ,
zal nr 7
, klucz publiczny , odp nr 1 , zal nr 1-poprawiony , odp nr 2 , odp nr 3 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
22.06.202027.07.2020Zadanie realizowane na podstawie „Umowy o Partnerstwie” na rzecz wspólnej realizacji Projektu pn. „ Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny” planowanego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9,.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie, zawarta na podstawie art.33 ust1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U.2018 poz.1431, ze zm) w związku z ogłoszonym w dniu 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 a co za tym koniecznością podjęcia wszelkich działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa w dniu 04 maj 2020.

Przetarg nieograniczony na dostawę -Wirówek laboratoryjnych i akcesoriów- urządzenia medyczne.
Ogłoszenie , Załączniki, klucz publiczny, Odp1
trwa (Tarcza)
19.06.202029.06.2020Przetarg nieograniczony na dostawę -Rękawic chirurgicznych
Ogłoszenie , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ,
SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 , zal nr 7 ,
klucz publiczny
, odp nr 1 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
17.06.202025.06.2020Przetarg nieograniczony na dostawę -Szwów chirurgicznych
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 ,zal nr 6 ,
zal nr 7
, zal nr 8 , klucz publiczny , odp nr 1 , Wynik
zakończony
16.06.202024.06.2020Przetarg nieograniczony na dostawę- Środków czyszczących i polerujących
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 ,
zal nr 7
, klucz publiczny , odp nr 1 , zbiorcze zestawienie ofert. , , Wynik
zakończony
09.06.202019.06.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Odp 1 , Wynik
zakończony
09.06.202018.06.2020Przetarg nieograniczony na dostawę -Owoców ,warzyw i podobnych produktów.
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 ,
zal nr 7
, klucz publiczny , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
05.06.202019.06.2020Przetarg ustny na najem lokalu o łącznej powierzchni 19 m 2 z przeznaczenie na działalność handlową
Ogłoszenie , Unieważnienie
unieważnienie
02.06.202017.06.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej: wykonywanie opisów i ocen badań tomografii komputerowej i RTG w oparciu o teletransmisję
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki 1, 2, 3 , Załacznik 4 projekt umowy , Załącznik nr 3 do umowy Por.pow.przet.dan.osob. , Odp 1 , Wynik
zakończony
02.06.202016.06.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań
Ogłoszenie , SWKO , Załącznik nr 1 , Załącznik nr 2, 3, 4 , Załącznik nr 5 projekt umowy , Zał nr 2 do umowy Por.powierz.przetw.dan.osob. , Zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
29.05.202016.06.2020Zadanie realizowane jest na rzecz wspólnej realizacji Projektu „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E- administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E- usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zawarta na podstawie art.33 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn.zm.), w dniu 11.06.2018. Umowa o Partnerstwie nr: VIII/145/IS/1498/18.
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pod nazwą: „Doposażenie serwerowni w elementy bezpieczeństwa”
Ogłoszenie, Załączniki ,odp nr 1 , Ogłoszenie o unieważnieniu
unieważniony
27.06.202005.06.2020Przetarg nieograniczony na dostawę- Szwów chirurgicznych
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 ,
zal nr 7
, zal nr 8 , Klucz publiczny , klucz publiczny , odp nr 1 , odp nr 2 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
26.05.202005.06.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług ratownika medycznego
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , projekt umowy , Wynik
zakończony
20.05.202029.05.2020Przetarg nieograniczony na usługę-Świadczenie usług odbioru,transportu wraz z zagospodarowaniem zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych.
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 ,zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 ,
zal nr 7
, zal nr 8 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
19.05.202026.05.2020Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług
1) w Poradni Ogólnej połączone z pełnieniem funkcji Kierownika, 2). w Poradni Ogólnej
Ogłoszenie, SWKO,Załączniki , Projekt umowy na kierownika ,Projekt umowy , Wynik
zakończony
19.05.202028.05.2020Przetarg nieograniczony na dostawę " Aparatury medycznej"
Ogłoszenie, Załączniki,Odp1 Odp2 , odp nr 3 Odp4 , odp nr 5 , Zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
15.05.202026.05.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Zespołach Ratownictwa Medycznego
Ogłoszenie , SWKO, Załączniki, Projekt umowy, Wynik
zakończony
13.04.202021.05.2020Przetarg na dostawę wkładów drukujących do drukarek laserowych i atramentowych
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 ,
zal nr 7
, zal nr 8 , klucz publiczny , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
08.05.202022.05.2020Przetarg ustny na najem część nieruchomości położonej w Brzesku przy ul.Kościuszki 68 o łącznej powierzchni 32 m2 z przeznaczeniem na działalność handlową
Ogłoszenie , Wynik
zakończony
08.05.202022.05.2020Przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości położnej w Brzesku przy ulicy Kościuszki 68 tj. grunt o powierzchni 56 m 2
Ogłoszenie , Wynik
zakończony
07.05.202015.05.2020Postępowanie konkursowe dotyczy realizacji umowy nr RPMP.09.02.01-12-0027/18-00 o dofinansowanie Projektu: Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, z Europejskiego Funduszu Społecznego

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług logopedycznych
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
05.05.202014.05.2020Przetarg nieograniczony na -Zakup paliw do pojazdów samochodowych
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 ,
zal nr 7
, klucz publiczny , odp nr 1 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
28.04.2007.05.2020Zapytanie ofertowe na usługę wykonania koncepcji oraz projektu budowlanego na zadanie: "Modernizacja części pomieszczeń na potrzeby oddziału infekcyjnego dla potrzeb hospitalizacji z podejrzeniem koronawirusa SARS-COVID19 zlokalizowanych w SOR w budynku SP ZOZ w Brzesku"
Ogłoszenie, Załączniki,Wynik,
zakończone
27.04.202007.05.2020Przetarg nieograniczony na dostawę -Implantów ortopedycznych
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 ,
zal nr 7
, zal nr 8 , klucz publiczny , odp nr 1 , odp nr 2 , odp nr 3 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
24.04.202005.05.2020 zmiana terminu na 08.05.2020Przetarg nieograniczony na dostawę" Diatermii chirurgicznej; noża harmonicznego; aparatu do neuromonitoringu"
Ogłoszenie, SIWZ, Zal1, Zal2, Zal3, Zal4, Zal5, Zal6, Zal7 , klucz publiczny , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , odp nr 1 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
23.04.202030.04.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Projekt umowy dla Lekarza Kierującego Oddziałem ,Unieważnienie
Unieważniony
23.04.202006.05.2020Przetarg nieograniczony na -Usługę na przeglądy,konserwacje oraz naprawy sprzętu medycznego.
Ogłoszenie , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 1A ,
zal nr 2
, zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 , zal nr 7 , zal nr 8 , zal nr 9 , Klucz publiczny , odp nr 1 , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , odp nr 2 , zal nr 1-poprawiony , zal nr 2 poprawiony , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
22.04.202005.05.2020Przetarg nieograniczony na dostawę- Opatrunków
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 ,
zal nr 7
, zal nr 8 , Wynik
zakończony
21.04.202029.04.2020Przetarg nieograniczony na dostawę -Odczynników do badań krwi
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 ,
zal nr 7
, zal nr 8 , zal nr 9 , klucz publiczny , odp nr 1 , Wynik
zakończony
16.04.202023.04.2020Zapytanie ofertowe na dostawę: Aparatu ultrasonograficznego- 1 kpl
Ogłoszenie, Zał1, Zał2, Zał3 , odp nr 1 , odp nr 2 , Wynik
zakończone
26.03.202003.04.2020
Zmiana terminu na 06.04.2020 r.
Przetarg nieograniczony na dostawę - Różnych urządzeń i wyrobów medycznych -sprzęt jednorazowego użytku
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 ,
zal nr 7
, zal nr 8 , Informacja , Klucz publiczny , Ogloszenie o zmianie ogloszenia , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
26.03.202010.04.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Odp 1 , Wynik
zakończony
25.03.202008.04.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
25.03.202003.04.2020
Zmiana terminu na dzień
06.04.2020
Przetarg nieograniczony na dostawę- Środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 ,
zal nr 7
, Informacja , odp nr 1 , klucz publiczny , Ogloszenie o zmianie ogloszenia Odp.2 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
24.03.202030.03.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii i Pododdziałem Geriatrii oraz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki, projekt umowyWynik
zakończony
10.03.202019.03.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Unieważnienie
unieważniony
10.03.202024.03.2020Przetarg ustny na najem części holu głównego o powierzchni 2 m 2 z przeznaczenie na działalność handlową tj.sprzedaż obwarzanków.
Ogłoszenie , Wynik
zakończony
10.03.202023.03.2020Przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości położnej w Brzesku przy ulicy Kościuszki 68 tj. grunt o powierzchni 60 m 2 z przeznaczeniem na działalność handlową
Ogłoszenie , Wynik
zakończony
09.03.202017.03.2020Zapytanie ofertowe na dostawę- Odzieży branżowej (fartuchów,garsonek damskich,ubrań męskich)
Ogłoszenie , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , odp nr 1 , odp nr 2 ,odp nr 3 , Wynik
zakończone
05.03.202016.03.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Poradni Dziecięcej połączone z pełnieniem funkcji Kierownika Poradni Dziecięcej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
05.03.202012.03.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich w Bloku Operacyjnym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Unieważnienie
unieważniony
05.03.202017.03.2020Przetarg nieograniczony na dostawę " Rękawic chirurgicznych"
Ogłoszenie, SIWZ, Zał1, Zał2, Zał3, Zał4, Zał5, Zał6, Zał7 , odp nr 1 , sprostowanie do odp nr 1zbiorcze zestawienie ofert , Wynik , Sprostowanie do wyniku
zakończony
04.03.202013.03.2020
zmiana terminu na 26.03.2020
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki 1, 2, 3, 4 , Załącznik 5 projekt umowy , Sprostowanie , Informacja , Informacja Informacja o zmianie terminu składania ofert , Unieważnienie
unieważniony
03.03.202016.03.2020Przetarg nieograniczony na dostawę- Środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 ,
zal nr 7 -wzor oswiadczenia
, odp nr 1 , odp nr 2 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
02.03.202011.03.2020Przetarg nieograniczony na dostawę " Klamer chirurgicznych"
Ogłoszenie, SIWZ, Zał1, Zał2, Zał3, Zał4, Zał5 , Zał6, Zał7 , odp nr 1 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
28.02.202009.03.2020Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu: Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SP ZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1. z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Krakowie w dniu 10.07.2018 r. Umowa RPMP.09.02.01-12-0011/18-00.

Przetarg nieograniczony na dostawę- Kompresów
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 , zal nr 7 , zal nr 8-wzor oswiadczenia , odp nr 1 , odp nr 2 ,zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
28.02.202009.03.2020Przetarg nieograniczony na dostawę "Opatrunków"
Ogłoszenie, SIWZ , Zał1, Zał2, Zał3, Zał4, Zał5, Zał6, Zał7 , odp nr 1 , odp nr 2 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
25.02.2020205.03.20202Przetarg nieograniczony na dostawę "Produktów mleczarskich oraz produktów głęboko mrożonych"
Ogłoszenie, SIWZ, Zał1, Zał2, Zał3, Zał4, Zał5, Zał6,Zał7 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
20.02.202026.02.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Poradni Urologicznej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
19.02.202026.02.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
18.02.202026.02.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Poradni Reumatologicznej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
17.02.202025.02.2020Przetarg nieograniczony na dostawę "Różnych produktów spożywczych"
Ogłoszenie,SIWZ, Zał-1, Zał-2,Zał-3, Zał-4, Zał-5, Zał-6, Zał-7, Odp nr 1< , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
10.02.202016.03.2020Przetarg nieograniczony na dostawę-Środków immunosupresyjnych
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3-JEDZ , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 , zal nr 7-wzor oswiadczenia , zal nr 8- klucz publiczny , odp nr 1 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
07.02.202012.03.2020Przetarg nieograniczony na dostawę-Implantów ortopedycznych
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 -JEDZ , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 , zal nr 7-wzor oswiadczenia , zal nr 8- Klucz publiczny , odp nr 1 , odp nr 2 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
06.02.202010.03.2020Przetarg nieograniczony na dostawę - Różnych urządzeń i wyrobów medycznych -sprzęt jednorazowego użytku.
Ogłoszenie , SIWZ , Zał1 , zal nr 2 , zal nr 3-JEDZ , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 , zal nr 7-wzor oswiadczenia , zal nr 8 - klucz publiczny , odp nr 1 , odp nr 2 , sporostowanie do odp nr 1 , <zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
30.01.202011.02.2020Przetarg nieograniczony na -Usługę na przeglądy,konserwacje oraz naprawy sprzętu medycznego.
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 1A , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 ,
zal nr 6
, zal nr 7 , zal nr 8-wzor oswiadczenia , zminiony zał nr 5 , Ogloszenie o zmianie ogloszenia , odp nr 1 , zal nr 1-zmieniony , zal nr 2-zmieniony , II Ogloszenie o zmianie ogloszenia , odp nr 2 , zal nr 1-zmieniony , zal nr 2-zmieniony , Informacja dodatkowa , odp nr 3 , odp nr 4 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik , zal nr 1 do wyniku , Wynik-sprostowanie , zal nr 1-sprostowanie
zakończony
24.01.202031.01.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług technika elektroradiologii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
16.01.202024.01.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Poradni Lekarza Rodzinnego
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
15.01.202023.01.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług ratownika medycznego połączone z pełnieniem funkcji Kierownika Zespołu Ratowników Medycznych
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Sprostowanie , Wynik
zakończony
15.01.202023.01.2020Przetarg nieograniczony na dostawę Różnych produktów spożywczych
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 ,
zal nr 7
, zbiorcze zestawienie ofert Unieważnienie
uniewazniony
09.01.202017.01.2020Przetarg nieograniczony na dostawę " Endoprotez stawu kolanowego"
Ogłoszenie, SIWZ, Zal1, Zal2, Zal3, Zal4,Zal5, Zal6, Zal7< , Wynik
zakończony
02.01.202010.01.2020Postępowanie konkursowe dotyczy realizacji umowy nr RPMP.09.02.01-12-0027/18-00 o dofinansowanie Projektu: Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9, Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, z Europejskiego Funduszu Społecznego
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1) usług psychologicznych
2) usług pedagogicznych
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
03.01.2020Rok 2020Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2020
Plan

Wzmocniony zespół terapeutów

wtorek, 7 Lipiec 2020

Zespół opiekunów DDOM w Brzesku został czasowo wzmocniony przez terapeutkę Marzenę Żółty. W organizowanych przez nią zajęciach [...]

czytaj dalej

W brzeskim szpitalu operują tarczycę przy wykorzystaniu neuromonitora

poniedziałek, 6 Lipiec 2020

Po latach wróciły do brzeskiego szpitala operacje tarczycy. Co więcej, przy ich wykonywaniu chirurdzy wykorzystują nowoczesne [...]

czytaj dalej

Informacje dla pacjentówWażne

Uprzejmie informujemy, iż obiekt szpitalny jest monitorowany! Regulamin monitoringu wizyjnego w SP ZOZ w Brzesku (pdf)

Administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68 32-800 Brzesko, Monitoring prowadzony jest w celu: poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony dóbr i mienia osób przebywających na terenie szpitala; obejmuje: teren przylegający do budynku wraz z parkingami oraz ciągi komunikacyjne ogólnodostępne wewnątrz budynku SP ZOZ. Regulamin Monitoringu dostępny na stronie internetowej: www.spzoz-brzesko.pl. Więcej informacji uzyskać można telefonicznie: Inspektor ochrony danych Monika Mikołajek-Burek 14 6621270, drogą elektroniczną: m.burek@szpital-brzesko.pl,