- SP ZOZ w Brzesku - https://www.spzoz-brzesko.pl -

Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Przychodnia Ogólna POZ Brzesko Telefony: 14 66 21 171 14 66 21 347 14 66 21 345 14 66 30 005 adres email: poz.rejestracja@spzoz-brzesko.pl Poradnia Dziecięca POZ Brzesko Telefon: 14 66 21 168 adres email:  p.dziecieca@spzoz-brzesko.pl ZESPÓŁ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Do zadań Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej należy udzielanie w warunkach ambulatoryjnych,  a w przypadkach uzasadnionych medycznie – w warunkach domowych lub w środowisku nauczania i wychowania świadczeń ukierunkowanych na promocję zdrowia, profilaktykę, diagnostykę schorzeń, leczenie, zapobieganie lub ograniczanie niepełnosprawności oraz usprawnianie i pielęgnację pacjenta w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, które są wykonywane przez uprawnionych lekarzy, pielęgniarki i położne środowiskowo-rodzinne zatrudnionych w Zespole. ZAKRES ZADAŃ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, planuje i realizuje opiekę lekarską nad świadczeniobiorcą w warunkach ambulatoryjnych i domowych. Lekarz POZ koordynuje udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. W ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej lekarz POZ współpracuje z: W zakresie działań mających na celu zachowanie zdrowia świadczeniobiorcy lekarz POZ: Programy profilaktyczne realizowane prze lekarza POZ: ZAKRES ZADAŃ PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej, planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską i pielęgnacyjną, nad świadczeniobiorcą w zakresie: Pielęgniarka POZ planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania,  obejmując opieką: Programy profilaktyczne realizowane przez pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną to: ZAKRES ZADAŃ POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Położna POZ realizuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną obejmującą: W realizacji świadczeń opieki zdrowotnej położna POZ współpracuje z: Świadczenia powyżej wymienione udzielane są bezpłatnie osobom ubezpieczonym, którzy złożyli pisemne deklaracje wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki oraz położnej środowiskowo-rodzinnej, spośród lekarzy, pielęgniarek oraz położnych środowiskowo – rodzinnych zatrudnionych w SP ZOZ w Brzesku. W przypadku, gdy ubezpieczony znajduje się poza listą ubezpieczonych zadeklarowanych do SP ZOZ w Brzesku, w razie nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia świadczenia zdrowotne udzielane są bezpłatnie. W przypadku udzielenia świadczeń zdrowotnych osobom nieubezpieczonym są pobierane opłaty wg obowiązującego cennika. Rejestracja pacjentów jest dokonywana w każdej formie: 1. osobiście, 2.przez członków rodziny, 3. przez osoby trzecie, 4. telefonicznie, w dniu zgłoszenia, a w przypadku wyznaczenia innego dnia z wyznaczeniem przybliżonej  godziny realizacji świadczenia zdrowotnego. CAŁODOBOWA OPIEKA MEDYCZNA Świadczenia całodobowej opieki medycznej udzielane są w dni powszednie w godzinach od 1800 do 800 oraz przez całą dobę w soboty, niedziele, święta oraz inne dni ustawowo wolne od pracy w Gabinetach Ambulatorium Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej, które znajdują się w budynku Przychodni Rejonowej w Brzesku (parter – ul. Kościuszki 68). Telefon: 14 66 21 372,     14 66 21 148   Grupy pacjentów uprzywilejowanych i wymagane warunki do korzystania z przysługujących uprawnień:
 1. Kobiety w ciąży i w okresie połogu:
Ponadto kobiety w okresie ciąży i połogu – do 42. dnia po porodzie – mają prawo do: Zgodnie z ustawą  z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” uprawnienia na rzecz kobiety w ciąży obejmują w szczególności: Dokument potwierdzający uprawnienia:
 1. Dzieci i młodzież do ukończenia 26. roku życia:
Dokument potwierdzający uprawnienia: Dokument potwierdzający uprawnienia:
 1. Uprawnieni żołnierze lub pracownicy wojska w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa:
Dokument potwierdzający uprawnienia: Legitymacja osoby poszkodowanej poza granicami państwa wydana przez Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.
 1. Weterani poszkodowani w działaniach poza granicami państwa w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa:
Dokumenty potwierdzające uprawnienia: Legitymacja weterana poszkodowanego wydana przez komórkę właściwą ds. weteranów odpowiednio MON, MSW lub ABW
 1. Inwalidzi wojenni:
Dokument potwierdzający uprawnienia: Książeczka inwalidy wojennego-wojskowego wydawana przez ZUS, symbol Rw-51 wydana po 26 lipca 2004r.
 1. Inwalidzi wojskowi
Dokument potwierdzający uprawnienia: Książeczka inwalidy wojennego-wojskowego zgodna z wpisem i wydawana przez ZUS, symbol Rw-51, wydana po 26 lipca 2004r.
 1. Cywilne niewidome ofiary działań wojennych
Dokument potwierdzający uprawnienia: Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych wydawana przez ZUS.
 1. Osoby represjonowane
Dokument potwierdzający uprawnienia: Legitymacja osoby represjonowanej wydaje ZUS, symbol Rw-52, wydana po 23 kwietnia 2003r.
 1. Kombatanci
Dokumenty potwierdzające uprawnienia: Zaświadczenie o uprawnieniach wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Legitymacja Członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej (wydana przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych), Legitymacja osoby represjonowanej wydana przez ZUS (symbol Rw-52, wydana po 23 kwietnia 2003r.).
 1. Zasłużeni honorowi dawcy krwi.
Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zasłużeni honorowi dawcy krwi mają prawo do: Dokument potwierdzający uprawnienia:
 1. Zasłużeni dawcy przeszczepu.
Dokument potwierdzający uprawnienia: Legitymacja Zasłużonego Dawcy Przeszczepu wydana przez Ministra Zdrowia
 1. Dawcy przeszczepu.
Dokument potwierdzający uprawnienia:
 1. Osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR.
Dokument potwierdzający uprawnienia: Legitymacja wydana przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
 1. Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Dokument potwierdzający uprawnienia: Orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności,  orzeczenia, wyroki sądowe, legitymacje (wydane przez uprawione instytucje  i na odpowiednich formularzach).
 1. Działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych
Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osoby represjonowane mają prawo do: Dokumentem potwierdzającym uprawnienia jest legitymacja zgodna z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie odznaki honorowej i legitymacji dla działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 1602), wydana na wniosek osoby zainteresowanej przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych [3].
 1. Osoby po ukończeniu 75 roku życia
Udzielanie świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającej z prowadzonej listy oczekujących (Art. 47 c)
 1. Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 2.
 2. Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1 i 2, w dniu zgłoszenia.
 3. W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
 4. W przypadku korzystania z badań diagnostycznych kosztochłonnych (np. rezonans magnetyczny) oraz rehabilitacji leczniczej (art. 59) należy pamiętać, iż niezależnie od posiadanych szczególnych uprawnień wymagane jest każdorazowo skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
na podstawie: www.nfz-krakow.pl