- SP ZOZ w Brzesku - https://www.spzoz-brzesko.pl -

Dzienny Dom Opieki Medycznej

Tytuł projektu: „Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia” Numer projektu:RPMP.09.02.01-12-0011/18 Oś priorytetowa 9: Region spójny społecznie Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Typ projektu E. Rozwój opieki długoterminowej. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Wartość projektu:  3 357 067,60 zł Kwota dofinansowania: 3 113 008,78 zł Okres realizacji: 01.09.2018-30.06.2021 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku w listopadzie 2018 rozpocznie rekrutację do Dziennego Domu Opieki Medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego.  W ramach projektu zaplanowano utworzenie 15 miejsc opieki medycznej  dla osób w wieku powyżej 60 roku życia, które będą bezpośrednio po przebytej hospitalizacji lub przebywały w oddziale szpitalnym w ciągu ostatniego roku. Długość pobytu pacjenta w DDOM zostanie ustalona indywidualnie przez wykwalifikowany Zespół Terapeutyczny składający się min. z lekarza geriatry, lekarza rehabilitanta, pielęgniarki, fizjoterapeuty oraz psychologa. Nie będzie on jednak krótszy niż 30 dni robocze i dłuższy niż 120 dni roboczych. Korzystanie ze świadczeń w DDOM będzie całkowicie bezpłatne. W warunkach zbliżonych do warunków domowych pacjenci zostaną objęci opieką lekarską, pielęgnacyjną, rehabilitacyjną ponadto zostaną im zagwarantowane inne usługi medyczne, które wpłyną na polepszenie stanu zdrowia. W przerwach pomiędzy świadczeniami czas pacjentów zostanie wypełniony poprzez dodatkowe zajęcia manualne oraz edukacyjne dotyczące samoopieki i samopielęgnacji oraz pomocy w doborze odpowiednich wyrobów medycznych. Poza świadczeniami, każdy z Pacjentów przebywający w dziennym domie opieki medycznej otrzyma dostosowane do stanu zdrowia wyżywienie. Wsparciem zostaną objęci również opiekunowie osób niesamodzielnych. Zorganizowane zostaną dla nich spotkania edukacyjne, które umożliwią nabycie umiejętności pozwalających na lepszą opiekę nad osobami niesamodzielnymi, ponadto dzięki integracji będzie możliwa wymiana doświadczeń pomiędzy opiekunami. W ramach projektu zorganizowane zostaną 24 szkolenia łącznie, w tym: – 12 spotkań – w temacie: choroby wieku podeszłego i opieka nad osobą niesamodzielną oraz pielęgnacja osoby przewlekle chorej – 12 spotkań – w temacie: toaleta ciała pacjenta oraz odżywianie i usprawnianie seniorów Dokumenty do pobrania: Skierowanie do DDOM [2] (99KB, wersja PDF) Karta oceny stanu zdrowia wg skali Barthel [3] (103 KB, wersja PDF) Regulamin organizacyjny Dziennego Domu Opieki Medycznej [4] (192 KB, wersja PDF) Regulamin rekrutacji i uczestnictwa Dziennego Domu Opieki Medycznej [5] (252 KB, wersja PDF) Załączniki do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa Dziennego Domu Opieki Medycznej [6] (658 KB, wersja PDF)