- SP ZOZ w Brzesku - https://www.spzoz-brzesko.pl -

Inwestycje i projekty

Realizowane projekty finansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia   Nazwa programu:Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych zadanie:„Program badań przesiewowych raka jelita grubego” Zadanie jest finansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia na podstawie umowy nr 1/4/76/2019/216/351.   Realizowane projekty dofinansowane z dotacji unijnych na lata 2014-2020 [1] Nazwa projektu: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny” [2] Nr projektu: Nr projektu: RPMP.09.02.01-12-0015/20 Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie   Logo Funduszy Europejski, Małopolski, Unii Europejskiej, Flaga Polski [3] Projekt pn. Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) [3] Nr projektu: RPMP.02.01.05-12-0228/18 Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby Poddziałanie 2.1.5 E-usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska   [4] Nazwa projektu: [5] Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku” [6] Nr projektu: POIS.09.01.00-00-0341/18 Działanie 9.1.  Infrastruktura ratownictwa medycznego Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020   [1] Nazwa projektu: „Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia” [7] Nr projektu: RPMP.09.02.01-12-0011/18 Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie   [1] Nazwa projektu: „Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego” [8] Nr projektu: RPMP.09.02.01-12-0027/18 Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie [9] Nazwa projektu: „Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez SPZOZ w Brzesku poprzez inwestycje w Blok Operacyjny i Pododdział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej” [10] Numer projektu: RPMP.12.01.03-12-0615/17 Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym Oś Priorytetowa 12. Infrastruktura Społeczna Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   [11] Nazwa projektu: „Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w PPWSZ w Nowym Targu która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i tym samym przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo” [12] Numer projektu: POWR.05.03.00-00-0017/15 Działanie nr 5.3  Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Oś priorytetowa V:  Wsparcie dla obszaru zdrowia Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego   [13] Tytuł projektu: „Zadbaj o zdrowie! Program profilaktyki raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu brzeskiego.” [14] Numer projektu: RPMP.08.06.02-12-0239/16 Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej Poddziałanie 8.6.2  Programy zdrowotne dla typu projektu A. Wdrażanie krajowych programów zdrowotnych dotyczących rozwoju profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i piersi. Oś priorytetowa 8: Rynek Pracy Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020   [5] Nazwa projektu: „Poprawa funkcjonowania ratownictwa medycznego w powiecie brzeskim poprzez doposażenie i zastosowanie technologii energooszczędnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w SPZOZ w Brzesku” [5] Nr projektu: POIS.09.01.00-00-0012/16 Działanie 9.1.  Infrastruktura ratownictwa medycznego Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

  —————————————————————————————————-  

Zakończone projekty dofinansowane z dotacji unijnych na lata 2007-2013

 

„Rozbudowa systemu informatycznego SP ZOZ w Brzesku – ucyfrowienie radiologii oraz elektroniczny obieg dokumentów”  – dofinansowanie projektu zostało przyznane w ramach Osi Priorytetowej 1. „Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy” Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Działania 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

„Podniesienie dostępności do SOR SPZOZ w Brzesku poprzez budowę lądowiska dla śmigłowców” – źródłem dofinansowania są środki unijne z Programu Infrastruktura i Środowisko w ramach priorytetu: POIiŚ – XII. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia – 12.1. Rozwój systemu ratownictwa medycznego.

logo uni www2 [15]

„E-pacjent w SPZOZ w Brzesku – wykorzystanie narzędzi ICT w podnoszeniu standardów obsługi pacjenta wraz z wdrożeniem e-usług medycznych” złożony w ramach Działania 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego MRPO na lata 2007-2013.

  logo uni www2 [15] „Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce” złożony w ramach Osi Priorytetowej 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Projekt był współfinansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

„Dostosowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Brzesku do wymogów obowiązujących przepisów prawa wraz z doposażeniem w aparaturę medyczną”. Źródłem dofinansowania są środki unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach priorytetu XII: „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia”.

„Zakup ambulansów przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku” złożony w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 PRIORYTET: XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.1 „Rozwój systemu ratownictwa medycznego” Konkurs Nr 1/2008,

„Modernizacja i przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii SP ZOZ w Brzesku oraz zakup nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej” dofinansowywanego ze środków dotacji rozwojowej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 Oś Priorytetowa 6 Spójność wewnątrzregionalna Działanie 6.3.Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.