e-rejestracja e-rejestracja

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
ul. Kościuszki 68
32-800 Brzesko

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Drukuj artykuł This page as PDF

W celu realizacji prawa pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych SP ZOZ w Brzesku udostępnia dokumentację medyczną w sposób i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 w/wym. ustawy, Zespół udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.  

Dokumentacja medyczna udostępniana jest w następujących formach:

 1. do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
 2.  przez sporządzenie jej:
  a)   wyciągu– tj. skrótowego dokumentu zawierającego wybrane informacje lub    dane z całości dokumentacji medycznej;
  b)   odpisu – tj. dokumentu wytworzonego przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem;kopii– tj. dokumentu wytworzonego przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej, w formie kserokopii;
  c)   wydruku;
 3. przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
 4.  na informatycznym nośniku danych – płycie CD wydawanej przez SP ZOZ w Brzesku;
 5.  dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona również przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazana na informatycznym nośniku danych – płycie CD wydawanej przez SP ZOZ w Brzesku,
 6.  zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, przechowywane przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

Aby uzyskać dokumentację medyczną w w/wym. formach należy złożyć pisemny wniosek:

 1. W celu uzyskania dokumentacji medycznej osoby występują z pisemnym wnioskiem o udostępnienie dokumentacji medycznej. Do tego celu można wykorzystać wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej, stanowiącego formularz F/1 do ZI1-3, dostępny w Punkcie Ksero, Sekcji Statystyki Medycznej, oddziałach, poradniach, ośrodkach i pracowniach szpitala, jak również na stronie internetowej spzoz-brzesko.pl.
 2. Pacjent, opiekun prawny lub osoba upoważniona ma prawo wystąpić z wnioskiem ustnym o udostępnienie dokumentacji medycznej – rejestratorka/pielęgniarka, sekretarka medyczna lub pracownik Sekcji Statystyki Medycznej wypełnia dane w formularzu wniosku w imieniu wnioskodawcy, a w miejscu podpisu wnioskodawcy wpisuje informację, że wniosek został złożony w formie ustnej.
 3. Wypełniony wniosek należy złożyć:
  • dla dokumentacji bieżącej udostępnianej pacjentowi, jego opiekunowi prawnemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta w komórce organizacyjnej, gdzie została wytworzona dokumentacja lub w Punkcie Ksero, oraz
  • dla dokumentacji archiwalnej lub udostępnianej na wniosek podmiotu lub organu uprawnionego, w Sekcji Statystyki Medycznej ze Składnicą Akt.
 4. Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku.
 5. Odbiór dokumentacji medycznej następuje w Punkcie Odbioru Dokumentacji (w pomieszczeniu Ksero, parter obok wejścia do szpitala od strony lądowiska przy SOR) od poniedziałku do piątku w godz.7:30–14:00 tel. 14 66 21 212, po zweryfikowaniu tożsamości osoby odbierającej, potwierdzonej dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem.

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej (206 KB, pdf)
Uzupełniony wniosek proszę przesyłać na adres e-mail: statystyka@spzoz-brzesko.pl

CENNIK za udostępnienie dokumentacji medycznej

 

 

SP ZOZ w Brzesku zatrudni

czwartek, 4 Marzec 2021

SP ZOZ w Brzesku zatrudni: lekarzy specjalistów w dziedzinie: chorób wewnętrznych, kardiologii i endokrynologii, do pracy w Oddziale [...]

czytaj dalej

Komunikat Dyrektora w sprawie odbioru dokumentacji med. pacjentów leczonych w latach 1998

środa, 3 Marzec 2021

Komunikat Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki [...]

czytaj dalej

Informacje dla pacjentówWażne

Uprzejmie informujemy, iż obiekt szpitalny jest monitorowany! Regulamin monitoringu wizyjnego w SP ZOZ w Brzesku (pdf)

Administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68 32-800 Brzesko, Monitoring prowadzony jest w celu: poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony dóbr i mienia osób przebywających na terenie szpitala; obejmuje: teren przylegający do budynku wraz z parkingami oraz ciągi komunikacyjne ogólnodostępne wewnątrz budynku SP ZOZ. Regulamin Monitoringu dostępny na stronie internetowej: www.spzoz-brzesko.pl. Więcej informacji uzyskać można telefonicznie: Inspektor ochrony danych Monika Mikołajek-Burek 14 6621270, drogą elektroniczną: m.burek@szpital-brzesko.pl,