- SP ZOZ w Brzesku - https://www.spzoz-brzesko.pl -

Ochrona danych osobowych

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO  (Klauzula informacyjna dla pacjentów – wersja pdf) [1] Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w PPWSZ w Nowym Targu która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i tym samym przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo” (Klauzula informacyjna dla uczestników projektu – wersja pdf) [2]  
CO to jest RODO? Jaki jest cel RODO? Od kiedy stosujemy RODO?  
Jest to powszechnie używany skrót Rozporządzenia o ochronie danych osobowych Celem rozporządzenia jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE Od 25.05.2018 roku
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? Administratorem, czyli podmiotem zbierającym, przechowującym i decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68 32-800 Brzesko. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych? Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe: Monika Mikołajek-Burek  adres e-mail: m.burek@spzoz-brzesko.pl Telefon kontaktowy:  14 66 21 270 Skąd mamy Twoje dane? Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas rejestracji do świadczeń zdrowotnych udzielanych w SP ZOZ w Brzesku oraz w trakcie udzielania świadczeń. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych SP ZOZ w Brzesku? Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ udzielając świadczeń zdrowotnych jesteśmy do tego zobligowani przez szczegółowe przepisy z zakresu ochrony zdrowia obowiązujące w polskim porządku prawnym, w tym w szczególności: – Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz.U.2018.160), – Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 i 1524). Również RODO daje SP ZOZ w Brzesku podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych szczególnych kategorii : „ przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego” art.9 ust.2 h RODO. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów rozliczeniowych z Narodowym Funduszem Zdrowia, który na mocy przepisów jest płatnikiem udzielanych na rzecz pacjentów świadczeń zdrowotnych. Dzięki temu możesz: Czy musisz podać nam swoje dane osobowe? Przetwarzanie danych osobowych pacjentów w celu udzielanie świadczeń zdrowotnych nie wymaga od SP ZOZ w Brzesku pozyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ponieważ sposób i zakres przetwarzania danych  w tym przypadku jest ściśle określony w przepisach i jest to obowiązek ustawowy. Odmowa podania wymaganych danych osobowych jest równoznaczna z brakiem zgody na leczenia. Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zarejestrować i zrealizować dla Ciebie świadczenie zdrowotne, a tym samym świadczyć Ci usługę: Jakie masz uprawnienia wobec SP ZOZ w zakresie przetwarzanych danych? Gwarantujemy spełnienie Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu i prawo do sprostowania.     Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy: Pozostałe prawa wskazane w RODO, tj. prawo do usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, ze względu na ciążący na szpitalu ustawowy obowiązek archiwizacyjny nie może zostać zrealizowane. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe? Twoje dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie: Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? Przechowujemy Twoje dane osobowe zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. „podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem: Po upływie okresów wymienionych w ust. 1 podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta”. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego? Twoje dane osobowe nie będą przekazywane przez SP ZOZ w Brzesku do państw trzecich poza obszar EOG. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa? Twoje dane przetwarzane przez SP ZOZ w Brzesku nie są profilowane.