- SP ZOZ w Brzesku - https://www.spzoz-brzesko.pl -

Zakres: opłaty za wydanie orzeczeń, zaświadczeń lekarskich

na podst. Zarządzenia Nr 66/2019 Dyrektora SP ZOZ w Brzesku z dnia 28 czerwca 2019r. Załącznik Nr 6 do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku   CENNIK dot. opłat za wydanie orzeczeń, zaświadczeń lekarskich, informacji dla pacjentów oraz instytucji i zakładów ubezpieczeniowych o stanie zdrowia pacjentów
Nazwa usługi Cena netto (zł)
1.  Opłata za wydanie: a) orzeczenia lub zaświadczenia lekarskiego na życzenie świadczeniobiorcy, jeżeli nie są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także jeżeli nie są wydawane dla celów pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, orzecznictwa o niepełnosprawności, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, lub ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie b) zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną – wydawane na życzenie świadczeniobiorcy, jeżeli nie są wydawane dla celów uzyskania dodatku z tytułu urodzenia dziecka lub jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 80,00 zł +VAT
2. Opłata za udzielenie zakładowi ubezpieczeń informacji o stanie zdrowia ubezpieczonego lub osoby, na rachunek której ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, określonych w art. 38 Ustawy z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz w §2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2016r. w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia, na żądanie lekarza upoważnionego przez zakład ubezpieczeń na drukach/formularzach zakładów ubezpieczeń 61,00 zł +VAT
3. Opłata za wydanie orzeczenia lub zaświadczenia o stanie zdrowia strony lub uczestnika postępowania na zlecenie prokuratury albo sądu, w związku z postępowaniem prowadzonym na podstawie odrębnych ustaw – na podstawie art. 16 ust. 2 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r. 61,00 zł +VAT
4. Opłata za badanie lekarskie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców – pobierana na podstawie §1.2a oraz §13.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. 162,60 zł +VAT
   
Cennik opłat za wydanie orzeczeń, zaświadczeń lekarskich (255 KB, pdf) [1]