e-rejestracja e-rejestracja

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
ul. Kościuszki 68
32-800 Brzesko

Zakres: opłaty za wydanie orzeczeń, zaświadczeń lekarskich

Drukuj artykuł This page as PDF

na podst. Zarządzenia Nr 66/2019 Dyrektora SP ZOZ w Brzesku z dnia 28 czerwca 2019r.

Załącznik Nr 6 do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku

 

CENNIK dot. opłat za wydanie orzeczeń, zaświadczeń lekarskich, informacji dla pacjentów oraz instytucji i zakładów ubezpieczeniowych o stanie zdrowia pacjentów

Nazwa usługi Cena netto (zł)
1.  Opłata za wydanie:

a) orzeczenia lub zaświadczenia lekarskiego na życzenie świadczeniobiorcy, jeżeli nie są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także jeżeli nie są wydawane dla celów pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, orzecznictwa o niepełnosprawności, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, lub ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie

b) zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną – wydawane na życzenie świadczeniobiorcy, jeżeli nie są wydawane dla celów uzyskania dodatku z tytułu urodzenia dziecka lub jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

– na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

80,00 zł +VAT
2. Opłata za udzielenie zakładowi ubezpieczeń informacji o stanie zdrowia ubezpieczonego lub osoby, na rachunek której ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, określonych w art. 38 Ustawy z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz w §2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2016r. w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia, na żądanie lekarza upoważnionego przez zakład ubezpieczeń na drukach/formularzach zakładów ubezpieczeń 61,00 zł +VAT
3. Opłata za wydanie orzeczenia lub zaświadczenia o stanie zdrowia strony lub uczestnika postępowania na zlecenie prokuratury albo sądu, w związku z postępowaniem prowadzonym na podstawie odrębnych ustaw – na podstawie art. 16 ust. 2 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r. 61,00 zł +VAT
4. Opłata za badanie lekarskie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców – pobierana na podstawie §1.2a oraz §13.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. 162,60 zł +VAT
   

Cennik opłat za wydanie orzeczeń, zaświadczeń lekarskich (255 KB, pdf)

Mobilny punkt pobrań /drive thru/ w SP ZOZ w Brzesku

piątek, 18 Wrzesień 2020

MOBILNY PUNKT POBRAŃ /DRIVE THRU W SP ZOZ   W BRZESKU ul. Kościuszki 68 funkcjonuje codziennie w godzinach od 7:00 do 11:30 i [...]

czytaj dalej

Badania komercyjne w kierunku SARS-CoV-2

piątek, 18 Wrzesień 2020

Z dniem 21 września 2020r. Laboratorium Mikrobiologii i Immunodiagnostyki Chorób Zakaźnych SP ZOZ w Brzesku wykonuje odpłatne [...]

czytaj dalej

Informacje dla pacjentówWażne

Uprzejmie informujemy, iż obiekt szpitalny jest monitorowany! Regulamin monitoringu wizyjnego w SP ZOZ w Brzesku (pdf)

Administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68 32-800 Brzesko, Monitoring prowadzony jest w celu: poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony dóbr i mienia osób przebywających na terenie szpitala; obejmuje: teren przylegający do budynku wraz z parkingami oraz ciągi komunikacyjne ogólnodostępne wewnątrz budynku SP ZOZ. Regulamin Monitoringu dostępny na stronie internetowej: www.spzoz-brzesko.pl. Więcej informacji uzyskać można telefonicznie: Inspektor ochrony danych Monika Mikołajek-Burek 14 6621270, drogą elektroniczną: m.burek@szpital-brzesko.pl,