Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 324738-2016 z dnia 17-10-2016 - Brzesko
Zadanie nr:1 CPV 33198000-4 Szpitalne wyroby papierowe Zadanie nr:2 CPV 33146000-3 Materiały medyczne Zadanie nr:3 CPV 33198000-4 Szpitalne wyroby papierowe Zadanie nr:4 CPV 33141000-0 Jednorazowe ni...
Termin składania ofert/wniosków: 02-12-2016

Ogłoszenie nr 325504 - 2016 z dnia 2016-10-18 r.
Brzesko:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 324738
Data: 17/10/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Kościuszki  68, 32800   Brzesko, woj. małopolskie, tel. , faks 146 621 155.
Adres strony internetowej (url): www.spzoz-brzesko.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 2.2
W ogłoszeniu jest: Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp - nie
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp -tak

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 4
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.13,14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2.Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne , zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.5 pkt.1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 7
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 1. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, 2. Oświadczenie o wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016r. poz. 716)Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki