e-rejestracja e-rejestracja

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
ul. Kościuszki 68
32-800 Brzesko

Zespół Poradni Specjalistycznych

Drukuj artykuł This page as PDF

Kierownik Zespołu Poradni Specjalistycznych – lek. med. Barbara Wawryka – specjalista neurolog

 • Do zadań Zespołu Poradni Specjalistycznych należy udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zapobiegawczo – leczniczych w zakresie nie objętym kompetencją lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego) i niepodlegającym leczeniu w formach lecznictwa zamkniętego przez uprawniony personel w poradniach specjalistycznych.
 • Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych udzielane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Skierowanie, o którym mowa w ust. 2 nie jest wymagane do świadczeń:
  • ginekologa i położnika,
  • wenerologa,
  • onkologa,
  • psychiatry,
  • dla osób chorych na gruźlicę,
  • dla osób zakażonych wirusem HIV,
  • dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów,
  • dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,
  • dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego,
  • dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
  • dla weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami kraju;
  • świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
 • W razie nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia świadczenia zdrowotne udzielane są bez wymaganego skierowania w poradniach, gdzie takie skierowanie jest wymagane.
 • Szczegółowy rozkład czasu pracy w poradniach z wykazem przyjmujących lekarzy znajduje się w miejscu ogólniedostępnym w każdej poradni.
 • W przypadku długotrwałego leczenia w poradni specjalistycznej skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego wymagane jest tylko przy pierwszej wizycie i jest ważne aż do zakończenia procesu leczniczego danej jednostki chorobowej, będącej podstawa przyjęcia. W poradni rehabilitacyjnej w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej, na podstawie jednego skierowania, dopuszcza się w przypadkach uzasadnionych medycznie, objęcie opieką pacjenta ze schorzeniami wymagającymi długotrwałej rehabilitacji, do czasu osiągnięcia poprawy w leczeniu danej jednostki chorobowej, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy. Badania specjalistyczne zapewnia lekarz specjalista w takim zakresie, jaki przewiduje procedura leczenia danego schorzenia i konkretna potrzeba zdiagnozowania choroby.
 • Lekarz kierujący zobowiązany jest do dołączenia kompletu badań diagnostycznych, uzasadnionych aktualnym stanem zdrowia pacjenta, wykonywanych w ramach kompetencji lekarza kierującego, niezbędnych do udzielenia świadczenia.
 • Lekarz specjalista wydaje pacjentowi objętemu leczeniem specjalistycznym niezbędne zaświadczenia i opinię zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • O objęciu stałym leczeniem specjalistycznym decyduje lekarz specjalista z danej dziedziny.
 • Rejestracja do poradni może odbywać się: osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osób trzecich lub poprzez stronę internetową www.spzoz-brzesko.pl.

 

Grupy pacjentów uprzywilejowanych i wymagane warunki do korzystania z przysługujących uprawnień:

 Kobiety w okresie ciąży
Warunki korzystania z uprawnień:
– korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących.
Dokument potwierdzający uprawnienia:
karta ciąży;
– zaświadczenie lekarza

Świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
Warunki korzystania z uprawnień:
– korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących;
– korzystają z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej bez skierowania.
Dokument potwierdzający uprawnienia:
zaświadczenia lekarza:
* podstawowej opieki zdrowotnej;
* lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii,

Uprawnieni żołnierze lub pracownicy wojska w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
Warunki korzystania ze świadczeń:
– korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia chorób nabytych poza granicami państwa kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących;
– korzystają z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez skierowania, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.
Dokument potwierdzający uprawnienia:
Legitymacja osoby poszkodowanej poza granicami państwa wydana przez Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.

Weterani poszkodowani w działaniach poza granicami państwa w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
Warunki korzystania ze świadczeń:
– korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących;
– mają prawo do korzystania poza kolejnością ze stacjonarnych i całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej (innych niż te, o których mowa w art. 20 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej) w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
– korzystają  z bezterminowego czasu trwania leczenia w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej innych niż te, o których mowa w art. 20 ustawy oświadczeniach opieki zdrowotnej;
– korzystają  z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez skierowania, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.
Dokumenty potwierdzające uprawnienia:
Legitymacja weterana poszkodowanego wydana przez komórkę właściwą ds. weteranów odpowiednio MON, MSW lub ABW

Inwalidzi wojenni
Warunki korzystania ze świadczeń:
– korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących;
– korzystają z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez skierowania.
Dokument potwierdzający uprawnienia:
Książeczka inwalidy wojennego – wojskowego wydawana przez ZUS, symbol Rw-51

Inwalidzi wojskowi
Warunki korzystania ze świadczeń:
– korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących;
– korzystają z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez skierowania.
Dokument potwierdzający uprawnienia:
Książeczka inwalidy wojennego – wojskowego zgodna z wpisem i wydawana przez ZUS, symbol Rw-51, wydana po 26 lipca 2004

Cywilne niewidome ofiary działań wojennych
Warunki korzystania ze świadczeń:
– korzystają z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez skierowania.
Dokument potwierdzający uprawnienia:
Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych wydawana przez ZUS.

Osoby represjonowane
Warunki korzystania ze świadczeń:
– korzystają z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez skierowania.
Dokument potwierdzający uprawnienia:
Legitymacja osoby represjonowanej wydaje ZUS, symbol Rw-52, wydana po 23 kwietnia 2003r.

Kombatanci
Warunki korzystania ze świadczeń:
– korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących;
– korzystają z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez skierowania;
Dokumenty potwierdzające uprawnienia:
Zaświadczenie o uprawnieniach wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Legitymacja Członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej (wydana przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych), Legitymacja osoby represjonowanej wydana przez ZUS (symbol Rw-52, wydana po 23 kwietnia 2003r.).

„Zasłużeni honorowi dawcy krwi”
Warunki korzystania ze świadczeń:
– korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących.
Dokument potwierdzający uprawnienia:
Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi wydana przez Zarząd Okręgowy PCK.

„Zasłużeni dawcy przeszczepu i Dawcy przeszczepu”
Warunki korzystania ze świadczeń:
– ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 793 z późn. zm.): art. 23. 1. Dawcy Przeszczepu i Zasłużonemu Dawcy Przeszczepu przysługują uprawnienia do korzystania z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących.
Dokument potwierdzający uprawnienia:
Legitymacja Zasłużonego Dawcy Przeszczepu wydana przez Ministra Zdrowia

Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności
Warunki korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach (art. 47c  ust. 1), czyli do:
– świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej – lekarza, pielęgniarki, położnej,
– świadczeń w szpitalach,
– świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej  (specjaliści przyjmujących w przychodniach),
-świadczeń rehabilitacji leczniczej (zgodnie ze wskazaniami medycznymi, bez limitu).

– uzyskania bez skierowania ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych (art. 57 ust. 2 pkt 14).

– wyrobów medycznych, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1061, z późn. zm.) do wysokości limitu finansowania, według wskazań medycznych, bez uwzględnienia okresów użytkowania. O ilości miesięcznego zaopatrzenia w wyroby decyduje każdorazowo osoba uprawniona do wystawienia zlecenia (art. 47c  ust. 1b);

Dokument potwierdzający uprawnienia:
Orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane przez:
a) powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;
b) wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Za równorzędne z ww. orzeczeniami uznaje się:
a) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów wydane przed 1 stycznia 1998 r. przez Komisje Lekarskie ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia;
b) orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji wydane przez lekarza orzecznika ZUS;
c) orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez lekarza orzecznika ZUS;
d) orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, pod warunkiem uzyskania przez daną osobę prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, wydane przez KRUS przed 1 stycznia 1998 r.;
e) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa wydane przez komisje lekarskie podległe MON lub MSWiA, przed 1 stycznia 1998 r., na podstawie odrębnych przepisów dotyczących niezdolności do służby.*

Wyroki sądowe:
Wyroki sądu pracy i ubezpieczeń społecznych wydane w postępowaniu odwoławczym od:
– orzeczenia wydanego przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności,
– decyzji organu rentowego w sprawie ubezpieczeń społecznych,
stanowią podstawę do zaliczenia danej osoby do osób niepełnosprawnych.

Uwaga! W przypadku uzyskania wyroku sądowego, który w części modyfikuje orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dokumentami potwierdzającymi status osoby niepełnosprawnej są wyrok sądu oraz orzeczenie zespołu w części nie objętej rozstrzygnięciem sadu zawartym w wyroku.

Ważne! W przypadku braku wewnętrznej spójności wyroku sądu pracy i ubezpieczeń społecznych i orzeczenia zespołu wojewódzkiego w części nie zaskarżonej zespoły wojewódzkie nie są uprawnione zarówno do zmiany orzeczenia w części niezaskarżonej, jak też zmiany wyroku sądu celem zapewnienia wewnętrznej spójności takiego rozstrzygnięcia. Zespoły wojewódzkie są związane rozstrzygnięciem zawartym w wyroku sądu.

Legitymacje
Legitymacje wydane w różnym czasie, nie zawsze zawierają określenie będące podstawą do korzystania z omawianego uprawnienia, lub też będą zawierały, ale nie będzie możliwe ich odczytanie z uwagi na zakodowanie pod postacią QR kodu. Ważne jest, że stopień niepełnosprawności wpisuje się w legitymacji wyłącznie na wniosek osoby niepełnosprawnej. Do 31 sierpnia 2017 r. stopień niepełnosprawności wpisywany był z urzędu.
Osoby korzystające z uprawnienia przysługującego osobom uznanym za niepełnosprawne o znacznym stopniu niepełnosprawności, okazujące legitymację osoby niepełnosprawnej, nie pozwalającą jednoznacznie stwierdzić, że dotyczą znacznego stopnia niepełnosprawności, powinny okazać dokument źródłowy tj. orzeczenia.

Osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR

Na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osoby represjonowane mają prawo do:

 • korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach (art. 47c)
 • korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (art. 57 ust. 2 pkt 10)

Dokumenty potwierdzające uprawnienia:
Legitymacja wydana przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wzór legitymacji określony rozporządzeniem ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
Uprawnienia obowiązują od 30 października 2018 r.

 

Udzielanie świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającej z prowadzonej listy oczekujących (Art. 47 c)
1. Osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

2. Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 2.

3. Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1 i 2, w dniu zgłoszenia.

4. W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

5. W przypadku korzystania z badań diagnostycznych kosztochłonnych (np. rezonans magnetyczny) oraz rehabilitacji leczniczej (art. 59) należy pamiętać, iż niezależnie od posiadanych szczególnych uprawnień wymagane jest każdorazowo skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego

na podstawie: www.nfz-krakow.pl

W brzeskim szpitalu pomagają dzieciom niepełnosprawnym

poniedziałek, 5 Sierpień 2019

Logopedzi, psycholodzy i pedagodzy realizują zajęcia z uczestnikami projektu „Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań [...]

czytaj dalej

Umowa z Gminą Brzesko w zakresie leczenia uzależnień

czwartek, 1 Sierpień 2019

         Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia Samodzielnego Publicznego Zespołu [...]

czytaj dalej

Informacje dla pacjentówWażne

Uprzejmie informujemy, iż obiekt szpitalny jest monitorowany! Regulamin monitoringu wizyjnego w SP ZOZ w Brzesku (pdf)

Administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68 32-800 Brzesko, Monitoring prowadzony jest w celu: poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony dóbr i mienia osób przebywających na terenie szpitala; obejmuje: teren przylegający do budynku wraz z parkingami oraz ciągi komunikacyjne ogólnodostępne wewnątrz budynku SP ZOZ. Regulamin Monitoringu dostępny na stronie internetowej: www.spzoz-brzesko.pl. Więcej informacji uzyskać można telefonicznie: Inspektor ochrony danych Monika Mikołajek-Burek 14 6621270, drogą elektroniczną: m.burek@szpital-brzesko.pl,