e-rejestracja e-rejestracja

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
ul. Kościuszki 68
32-800 Brzesko

Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Drukuj artykuł This page as PDF

ZESPÓŁ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Do zadań Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej należy udzielanie w warunkach ambulatoryjnych,  a w przypadkach uzasadnionych medycznie – w warunkach domowych lub w środowisku nauczania i wychowania świadczeń ukierunkowanych na promocję zdrowia, profilaktykę, diagnostykę schorzeń, leczenie, zapobieganie lub ograniczanie niepełnosprawności oraz usprawnianie i pielęgnację pacjenta w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, które są wykonywane przez uprawnionych lekarzy, pielęgniarki i położne środowiskowo-rodzinne zatrudnionych w Zespole.

ZAKRES ZADAŃ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, planuje i realizuje opiekę lekarską nad świadczeniobiorcą w warunkach ambulatoryjnych i domowych. Lekarz POZ koordynuje udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

W ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej lekarz POZ współpracuje z:

 • pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej i położną podstawowej opieki zdrowotnej, wybranymi przez świadczeniobiorcę oraz pielęgniarką/ higienistką szkolną;
 • innymi świadczeniodawcami, zgodnie z potrzebami świadczeniobiorców;
 • przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia.

W zakresie działań mających na celu zachowanie zdrowia świadczeniobiorcy lekarz POZ:

 • prowadzi edukację zdrowotną;
 • prowadzi systematyczną i okresową ocenę stanu zdrowia w ramach badań bilansowych,   szczepień ochronnych,   zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 • uczestniczy w realizacji programów zdrowotnych, działając na rzecz zachowania zdrowia w społeczności lokalnej;
 • rozpoznaje środowisko świadczeniobiorcy.

Programy profilaktyczne realizowane prze lekarza POZ:

ZAKRES ZADAŃ PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej, planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską i pielęgnacyjną, nad świadczeniobiorcą w zakresie:

 • promocji zdrowia i profilaktyki chorób;
 • świadczeń pielęgnacyjnych;
 • świadczeń diagnostycznych;
 • świadczeń leczniczych;
 • świadczeń rehabilitacyjnych.

Pielęgniarka POZ planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania,  obejmując opieką:

 • zdrowych i chorych niezależnie od płci i wieku, z wyłączeniem noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia;
 • osoby niepełnosprawne.

Programy profilaktyczne realizowane przez pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną to:

ZAKRES ZADAŃ POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Położna POZ realizuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną obejmującą:

 • edukację w zakresie planowania rodziny;
 • opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu;
 • opiekę nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia;
 • opiekę w chorobach ginekologicznych;
 • opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia.

W realizacji świadczeń opieki zdrowotnej położna POZ współpracuje z:

 • lekarzem ginekologiem (położnikiem) udzielającym świadczeń specjalistycznych  w zakresie jej zadań;
 • lekarzem POZ i w porozumieniu z lekarzem wykonuje świadczenia lecznicze;
 • pielęgniarką POZ;
 • pielęgniarką POZ środowiska nauczania i wychowania;
 • pielęgniarką opieki długoterminowej domowej;
 • położną zatrudnioną w specjalistycznej poradni położniczo-ginekologicznej;
 • innymi świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami świadczeniobiorców;
 • przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia.

Świadczenia powyżej wymienione udzielane są bezpłatnie osobom ubezpieczonym, którzy złożyli pisemne deklaracje wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki oraz położnej środowiskowo-rodzinnej, spośród lekarzy, pielęgniarek oraz położnych środowiskowo – rodzinnych zatrudnionych w SP ZOZ w Brzesku.

W przypadku, gdy ubezpieczony znajduje się poza listą ubezpieczonych zadeklarowanych do SP ZOZ w Brzesku, w razie nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia świadczenia zdrowotne udzielane są bezpłatnie.

W przypadku udzielenia świadczeń zdrowotnych osobom nieubezpieczonym są pobierane opłaty wg obowiązującego cennika.

Rejestracja pacjentów jest dokonywana w każdej formie:
1. osobiście,
2.przez członków rodziny,
3. przez osoby trzecie,
4. telefonicznie,
w dniu zgłoszenia, a w przypadku wyznaczenia innego dnia z wyznaczeniem przybliżonej  godziny realizacji świadczenia zdrowotnego.


CAŁODOBOWA OPIEKA MEDYCZNA
Świadczenia całodobowej opieki medycznej udzielane są w dni powszednie w godzinach od 1800 do 800 oraz przez całą dobę w soboty, niedziele, święta oraz inne dni ustawowo wolne od pracy w Gabinetach Ambulatorium Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej, które znajdują się w budynku Przychodni Rejonowej w Brzesku (parter – ul. Kościuszki 68).
Telefon: 14 66 21 372,     14 66 21 148

 

Grupy pacjentów uprzywilejowanych i wymagane warunki do korzystania z przysługujących uprawnień:

 Kobiety ciężarne
Warunki korzystania z uprawnień:
– korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących.
Dokument potwierdzający uprawnienia:
karta ciąży;
– zaświadczenie lekarza

Świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
Warunki korzystania z uprawnień:
– korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących;
– korzystają z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej bez skierowania.
Dokument potwierdzający uprawnienia:
zaświadczenia lekarza:
* podstawowej opieki zdrowotnej;
* lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii,

Uprawnieni żołnierze lub pracownicy wojska w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
Warunki korzystania ze świadczeń:
– korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia chorób nabytych poza granicami państwa kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących;
– korzystają z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez skierowania, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.
Dokument potwierdzający uprawnienia:
Legitymacja osoby poszkodowanej poza granicami państwa wydana przez Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.

Weterani poszkodowani w działaniach poza granicami państwa w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
Warunki korzystania ze świadczeń:
– korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących;
– mają prawo do korzystania poza kolejnością ze stacjonarnych i całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej (innych niż te, o których mowa w art. 20 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej) w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
– korzystają  z bezterminowego czasu trwania leczenia w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej innych niż te, o których mowa w art. 20 ustawy oświadczeniach opieki zdrowotnej;
– korzystają  z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez skierowania, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.
Dokumenty potwierdzające uprawnienia:
Legitymacja weterana poszkodowanego wydana przez komórkę właściwą ds. weteranów odpowiednio MON, MSW lub ABW

Inwalidzi wojenni
Warunki korzystania ze świadczeń:
– korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących;
– korzystają z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez skierowania.
Dokument potwierdzający uprawnienia:
Książeczka inwalidy wojennego – wojskowego wydawana przez ZUS, symbol Rw-51

Inwalidzi wojskowi
Warunki korzystania ze świadczeń:
– korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących;
– korzystają z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez skierowania.
Dokument potwierdzający uprawnienia:
Książeczka inwalidy wojennego – wojskowego zgodna z wpisem i wydawana przez ZUS, symbol Rw-51, wydana po 26 lipca 2004

Cywilne niewidome ofiary działań wojennych
Warunki korzystania ze świadczeń:
– korzystają z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez skierowania.
Dokument potwierdzający uprawnienia:
Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych wydawana przez ZUS.

Osoby represjonowane
Warunki korzystania ze świadczeń:
– korzystają z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez skierowania.
Dokument potwierdzający uprawnienia:
Legitymacja osoby represjonowanej wydaje ZUS, symbol Rw-52, wydana po 23 kwietnia 2003r.

Kombatanci
Warunki korzystania ze świadczeń:
– korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących;
– korzystają z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez skierowania;
Dokumenty potwierdzające uprawnienia:
Zaświadczenie o uprawnieniach wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Legitymacja Członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej (wydana przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych), Legitymacja osoby represjonowanej wydana przez ZUS (symbol Rw-52, wydana po 23 kwietnia 2003r.).

„Zasłużeni honorowi dawcy krwi”
Warunki korzystania ze świadczeń:
– korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących.
Dokument potwierdzający uprawnienia:
Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi wydana przez Zarząd Okręgowy PCK.

„Zasłużeni dawcy przeszczepu i Dawcy przeszczepu”
Warunki korzystania ze świadczeń:
– ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 793 z późn. zm.): art. 23. 1. Dawcy Przeszczepu i Zasłużonemu Dawcy Przeszczepu przysługują uprawnienia do korzystania z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących.

Udzielanie świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającej z prowadzonej listy oczekujących (Art. 47 c)
1. Osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

2. Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 2.

3. Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1 i 2, w dniu zgłoszenia.

4. W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

5. W przypadku korzystania z badań diagnostycznych kosztochłonnych (np. rezonans magnetyczny) oraz rehabilitacji leczniczej (art. 59) należy pamiętać, iż niezależnie od posiadanych szczególnych uprawnień wymagane jest każdorazowo skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego

na podstawie: www.nfz-krakow.pl

Będzie nowa karetka

wtorek, 17 Wrzesień 2019

Do brzeskiego szpitala trafi nowy ambulans. Fundusze na jego zakup przekaże Ministerstwo Zdrowia. Umowę potwierdzająca wsparcie [...]

czytaj dalej

Otwarcie nowego bloku operacyjnego

poniedziałek, 16 Wrzesień 2019

Mieści się na piątym piętrze, ma blisko 700 metrów kwadratowych i całkowicie nowe wyposażenie. Dziś otwarto blok operacyjny w [...]

czytaj dalej

Informacje dla pacjentówWażne

Uprzejmie informujemy, iż obiekt szpitalny jest monitorowany! Regulamin monitoringu wizyjnego w SP ZOZ w Brzesku (pdf)

Administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68 32-800 Brzesko, Monitoring prowadzony jest w celu: poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony dóbr i mienia osób przebywających na terenie szpitala; obejmuje: teren przylegający do budynku wraz z parkingami oraz ciągi komunikacyjne ogólnodostępne wewnątrz budynku SP ZOZ. Regulamin Monitoringu dostępny na stronie internetowej: www.spzoz-brzesko.pl. Więcej informacji uzyskać można telefonicznie: Inspektor ochrony danych Monika Mikołajek-Burek 14 6621270, drogą elektroniczną: m.burek@szpital-brzesko.pl,