- SP ZOZ w Brzesku - http://www.spzoz-brzesko.pl -

Dokumenty formalno-prawne

SP ZOZ w Brzesku podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego i jest zarejestrowany pod numerem  KRS 0000029598. SP ZOZ w Brzesku jest zarejestrowany pod numerem 000000005946 w Rejestrze Podmiotów Leczniczych prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego. REGON: 000304355 NIP: 869-16-63-456 Zobacz: