e-rejestracja

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
ul. Kościuszki 68
32-800 Brzesko

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Drukuj artykuł This page as PDF

W celu realizacji prawa pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych SP ZOZ w Brzesku udostępnia dokumentację medyczną w sposób i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 186 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 26 ust. 1 w/wym. ustawy, Zespół udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.   Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.

Dokumentacja medyczna udostępniana jest w następujących formach:

 1. do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
 2.  przez sporządzenie jej:
  a)   wyciągu– tj. skrótowego dokumentu zawierającego wybrane informacje lub    dane z całości dokumentacji medycznej;
  b)   odpisu – tj. dokumentu wytworzonego przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem;kopii– tj. dokumentu wytworzonego przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej, w formie kserokopii;
  c)   wydruku;
 3. przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
 4.  na informatycznym nośniku danych – płycie CD wydawanej przez SP ZOZ w Brzesku;
 5.  dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona również przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazana na informatycznym nośniku danych – płycie CD wydawanej przez SP ZOZ w Brzesku,
 6.  zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, przechowywane przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

Aby uzyskać dokumentację medyczną w w/wym. formach, należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie Oddziału Szpitalnego lub Ośrodka, którego wniosek dotyczy albo w rejestracji danej Poradni, Pracowni lub Ośrodka Zdrowia lub Sekcji Statystyki ze Składnicą Akt.

Wzór stosownego wniosku jest dostępny w każdej rejestracji, sekretariacie oraz Sekcji Statystyki Medycznej ze Składnicą Akt, (lokalizacja – III piętro budynku, pokój nr 384, czynna: poniedziałek – piątek w godz.7.00-15.00).

WNIOSEK o udostępnienie dokumentacji medycznej z leczenia szpitalnego wraz z potwierdzeniem odbioru (pdf)

WNIOSEK o udostępnienie dokumentacji medycznej z leczenia ambulatoryjnego wraz z potwierdzeniem odbioru (pdf)

UPOWAŻNIENIE do wydania dokumentacji medycznej (pdf)

 

Odbiór Dokumentów – Punkt Odbioru Dokumentacji Medycznej:
Punkt Ksero – parter budynku głównego SP ZOZ w Brzesku, ul. Kościuszki 68,  tel. kontaktowy – 14 662 12 12

CENNIK za udostępnienie dokumentacji medycznej (pdf)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 186 z późn. zm.)

 

Dofinansowane szkolenia personelu w 2017 r.

czwartek, 22 Luty 2018

                Dyrekcja SP ZOZ w Brzesku dbając o jakość udzielanych świadczeń, umożliwia [...]

czytaj dalej

Brzeski szpital w elitarnym gronie 100 najlepszych!

czwartek, 15 Luty 2018

Szpital Powiatowy w Brzesku, w którym od ubiegłego roku realizowany jest projekt profilaktyczny raka jelita grubego, znalazł się w [...]

czytaj dalej

Informacje dla pacjentówWażne

Uprzejmie informujemy, iż obiekt szpitalny jest monitorowany!